Marcin Zaborski, LL.D.

Advocate, Partner

Specialties

disputes/litigation, family law, criminal law

Telephone
+48 22 827 88 88
+48 22 826 88 22

BIOGRAPHY

Co-founder and Partner in the law firm Zaborski, Morysiński Adwokacka Spółka Partnerska.

He heads the litigation team. He specialises in civil and commercial litigation. Furthermore, he has multiple years of experience as an attorney for the defence in criminal and economic crime cases. He also represents Clients in family and guardianship cases.

In his legal practice, he has acted as a defence counsel in the largest criminal and economic crime trials that took place in Poland after 1989. He has represented Polish and foreign entities in numerous disputes in court proceedings in front of general courts and courts of arbitration. He applies his experience as an advisor in his day-to-day services provided to business entities.

He is a graduate of the Faculty of Law of the Catholic University of Lublin. He has been associated with the Faculty since 1994, also as an assistant and an assistant professor.

He has published dozens of scientific papers. He also taught at private universities. Between 1994 and 1998, he completed his advocate training at the law firm of Advocate Zdzisław Krzemiński, LL.D., the doyen of the Polish Bar Association, one of the most eminent experts on family and civil law in Poland.

He has been practising law as an advocate since 1999.

He conducts classes for trainee advocates organised by the District Bar Association in Warsaw.

In 2010, he was appointed by the Minister of Justice as a member of the State Examination Panel that conducted the bar exam in Warsaw.

QUALIFICATIONS

1999 – Advocate

SELECTED CASES

 • He has represented Clients in successful disputes for the protection of personal rights against the most widely read daily newspapers and TV stations.
 • He has represented Clients injured in motor vehicle accidents, including winning disputes against an Insurance Company whose value exceeded one million PLN.
 • He has defended Clients in major criminal trials involving organised crime.
 • He defended a Client in the largest economic crime trial in the history of the Polish judiciary after 1989.
 • He has represented a group of people wronged by dishonest developers in civil and criminal cases.

PUBLICATIONS

 • Porucznik „Tomasz” — Lechosław Roszkowski (1916 — 1948), „Palestra”, 1994, nr 12, s. 121–128.
 • „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1994, „Palestra”, 1995, nr 11–12, s. 173–175 [omówienie].
 • Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 27 kwietnia 1995 r.V Cz 322/95, „Palestra”, 1995, nr 11–12, s. 236–238.
 • Płk Marian Bartoń — karzące ramię sprawiedliwości ludowej, „Palestra”, 1996, nr 1–2, s. 110–116.
 • Prawo karne w okresie stalinizmu, „Studia Iuridica”, Warszawa 1995, tom 27, pod red. G. Rejmanowej, „Palestra”, 1996, nr 3–4, s. 210–217 [recenzja].
 • „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1995, „Palestra”, 1996, nr 11–12, s. 174–176 [omówienie].
 • Oni skazywali na śmierć… Szkolenie sędziów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, [w:] Backer R. (red.), Conelly J., Hübner P. (red.), Maj J., Ochinowski T., Stobiecki R., Zaborski M., Zybertowicz A., Żaryn J., Żebrowski L., Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła…, Warszawa 1997, s. 121–152.
 • Zbrodnia z kindersztubą, czyli przypadek sędziego ppłk. Jana Hryckowiana, „Palestra”, 1997, nr 1–2, s. 141–151.
 • Marek Kielasiński: ‘Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku Lubelskim’, „Palestra”, 1997, nr 11–12, s. 144–152 [recenzja].
 • Skład sądów wojskowych wg przepisów dekretu z 23 września 1944 r. ‘Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej, w: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, pod red. T. Maciejewskiego, Koszalin 1999, s. 407–433.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część I: Średnie szkoły prawnicze, „Palestra”, 1998, nr 1–2, s. 79–92.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część II: Centralna Szkoła Prawnicza im. T. Duracza i Wyższa Szkoła Prawnicza im. T. Duracza, „Palestra”, 1998, nr 3–4, s. 105–110.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część III: Oficerska Szkoła Prawnicza, „Palestra”, 1998, nr 5–6, s. 131–141.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część IV: Fakultet Wojskowo — Prawniczy, „Palestra”, 1998, nr 7–8, s. 99–105.
 • Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, praca zbiorowa pod redakcją W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, „Palestra”, 2001, nr 3–4, s. 180–198 [recenzja].
 • Zarys ustroju i dziejów adwokatury polskiej, „Palestra”, 2003, nr 11–12, s. 56–70.
 • „Specjalne” sądy wojskowe w Polsce w latach 1944–1955 (Wojskowy Sąd PKP, Wojskowy Sąd KBW oraz Wojskowe Sądy Rejonowe), „Palestra”, 2004, nr 3–4, s. 161–171.
 • Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, „Palestra”, 2004, nr 7–8, s. 174–188.
 • Początki ludowego wymiaru sprawiedliwości w Łodzi — wybrane zagadnienia, [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel i J. Żelasko, Warszawa 2004, s. 11–4.
 • Zarys ustroju i dziejów adwokatury polskiej, [w:] 85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Zamek królewski w Warszawie, 10 grudnia 2003 r., Warszawa 2004, s. 48–59.
 • Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1955, Lublin 2005 [ss. 274].
 • U źródeł sądownictwa państwa totalitarnego: zmiany ustroju sądownictwa w tzw. Polsce Lubelskiej (22 lipca 1944 — 31 grudnia 1944). Zarys problematyki, „Czasy Nowożytne”, tom XVIII–XIX/2005, s. 35–40.
 • Edward Grabowski, czyli od członka WKP(b) do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, „Palestra”, 2007, nr 11–12, s. 177–186.
 • ‘Cuius regio, eius palestra?’ Na drodze do adwokatury państwa totalitarnego. Przemiany ustrojowe adwokatury polskiej w latach 1944 — 1963, [w:] Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006, tom II, pod red. G. Górskiego, L. Ćwikły i M. Lipskiej, Lublin 2008, s. 427–456.
 • Witold Sawicki, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego i M. Wójcik, Lublin 2008, s. 457–469.
 • Niezawisłość sędziów sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, [w:] Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian, red.: M. J. Gondek, A. Kosyło, R. Pelewicz, Tarnobrzeg–Łuck 2008, s. 287–349 i wersja skrócona w języku ukraińskim: s. 350–368.
 • (recenzja) Adam Lityński, Prawo Rosji i Związku Radzieckiego 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, „Palestra” 2010, nr 3, s. 186–191.
 • Nadzór pozamerytoryczny nad sądami wojskowymi w Polsce w latach 1944–1956. Zarys problematyki, [w:] Ius et usus.Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na Ukrainie, red. O. Juchymiuk i R. Pelewicz, Tarnobrzeg 2010, s. 190–221.
 • (recenzja) Małgorzata Materniak–Pawłowska, Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno–ustrojowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2009, ss. 400, „Palestra”, 2010, nr 5–6, s. 184–206.
 • Adwokaci II RP o ustroju adwokatury. W osiemdziesiątą rocznicę numeru X-XI „Palestry” z 1931 r., „Palestra” 2011, nr 9-10, s. 205-216.
 • (recenzja) Tomasz J. Kotliński, Historia krakowskiej Izby Adwokackiej, Wydawnictwo „Petrus”, Kraków 2011, „Palestra Świętokrzyska” 2012, nr 19-20 (marzec/czerwiec 2012), s. 25-28.
 • Zjazd Adwokatury jako naczelny organ adwokatury w Polsce w latach 1956-1963. Zarys problemu, „Palestra” 2012, nr 5-6, s. 30-43.
 • (recenzja) Jerzy Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackie i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa: CH BECK 2012, ss. 616 + XII, „Palestra” 2012, nr 9-10, s. 271-275.
 • (recenzja) Dariusz Michta, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Poznań: Iuris Wydawnictwo Prawnicze 212, ss. 132, „Palestra” 2012, nr 5-6, s. 275-281.
 • Dyskrecjonalna władza sędziego versus adwokatura. Wstęp do zagadnienia, [w:] Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. M. Dębińskiego, R. Pelewicza i T. Rakoczego, Tarnobrzeg 2012, s. 251-270.
 • Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach, wspólnie z A. Redzikiem i T. J. Kotlińskim, Warszawa 2013, ss. 448. Tamże: Wprowadzenie, s. 11-18.
 • Czy bronić „zdrajców Narodu”, „zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich” i volksdeutschów”? Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę Narodu, lub o rehabilitację wyłączonych ze społeczeństwa, „Palestra” 2013, nr 1-2, s. 234-247.
 • Marek Gawryluk. Prawo o adwokaturze. Komentarz (artykuł recenzyjny), „Palestra” 2013, nr 5-6, s. 284-289.
 • Izba do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym (1938-1950), „Palestra” 2014, nr 9, s. 273-287.
 • Pierwsza weryfikacja adwokatów w Polsce Ludowej (1945-1950), „Palestra” 2015, nr 11-12, s. 198-216.
 • „Ludowy” adwokat i obrońca wojskowy. Rzecz o Mieczysławie Maślanko, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XIV, z. 2, Białystok 2015, s. 389-416.
 • Wymiar sprawiedliwości, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, Lublin 2016, s. 247-276.
 • „Jako adwokat nie ceniłem adwokatury”. Feliks Mantel: adwokat, socjalista, łagiernik, poseł do KRN, wiceminister w PKWN, członek NRA, ambasador, emigrant, wolnomularz. Biogram rozszerzony, „Palestra” 2017, nr 13, s. 212-226.
 • Borys Ołomucki (1901-1979), adwokat w Warszawie, w Polsce Ludowej prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, „Palestra” 2017, nr 13, s. 227-232.
 • Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, tom III, Warszawa 2018, jako członek Komitetu Redakcyjnego oraz autor 15 biogramów:
  • Bayer Witold Edgar (wspólnie z W. Muszyńskim, s. 16-20),
  • Bitner Wacław (s. 29-33),
  • Budka Bogumił Konstanty (s. 40-42),
  • de Virion Tadeusz Józef (s. 79-82),
  • Grabowska Antonina (s. 132-133),
  • Grabowski Edward (s. 133-138),
  • Krajewski Wojciech (s. 227-229),
  • Krzemiński Zdzisław (s. 231-236),
  • Lis-Olszewski Witold (wspólnie z A. Bąkowskim, s. 269-274),
  • Maślanko Mieczysław (s. 301-306),
  • Nowogródzki Henryk (s. 354-358),
  • Prusiński Robert (s. 414-416),
  • Siemaszko Napoleon (s. 477-481),
  • Skoczek Zygmunt (wspólnie z J. Kanimirem, s. 493-495),
  • Szulborski Witold (wspólnie z L. Kanią, s. 541-543).
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • gfdgfdgfdgdfgfd

gfdgfdgfdgdfgfd

aaafdgfdgfdgfdgfd