Publikacje

Zespół naszej spółki to nie tylko doskonali praktycy, ale także pracownicy naukowi wykładający na wyższych uczelniach — stale publikujący w wielu periodykach naukowych.

Publikacje dr Marcina Zaborskiego
 • Porucznik „Tomasz” — Lechosław Roszkowski (1916 — 1948), „Palestra”, 1994, nr 12, s. 121–128.
 • „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1994, „Palestra”, 1995, nr 11–12, s. 173–175 [omówienie].
 • Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 27 kwietnia 1995 r.V Cz 322/95, „Palestra”, 1995, nr 11–12, s. 236–238.
 • Płk Marian Bartoń — karzące ramię sprawiedliwości ludowej, „Palestra”, 1996, nr 1–2, s. 110–116.
 • Prawo karne w okresie stalinizmu, „Studia Iuridica”, Warszawa 1995, tom 27, pod red. G. Rejmanowej, „Palestra”, 1996, nr 3–4, s. 210–217 [recenzja].
 • „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 1995, „Palestra”, 1996, nr 11–12, s. 174–176 [omówienie].
 • Oni skazywali na śmierć… Szkolenie sędziów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, [w:] Backer R. (red.), Conelly J., Hübner P. (red.), Maj J., Ochinowski T., Stobiecki R., Zaborski M., Zybertowicz A., Żaryn J., Żebrowski L., Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła…, Warszawa 1997, s. 121–152.
 • Zbrodnia z kindersztubą, czyli przypadek sędziego ppłk. Jana Hryckowiana, „Palestra”, 1997, nr 1–2, s. 141–151.
 • Marek Kielasiński: ‘Raport o zabijaniu. Zbrodnie sądów wojskowych na Zamku Lubelskim’, „Palestra”, 1997, nr 11–12, s. 144–152 [recenzja].
 • Skład sądów wojskowych wg przepisów dekretu z 23 września 1944 r. ‘Prawo o ustroju Sądów Wojskowych i Prokuratury Wojskowej, w: Dzieje wymiaru sprawiedliwości, pod red. T. Maciejewskiego, Koszalin 1999, s. 407–433.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część I: Średnie szkoły prawnicze, „Palestra”, 1998, nr 1–2, s. 79–92.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część II: Centralna Szkoła Prawnicza im. T. Duracza i Wyższa Szkoła Prawnicza im. T. Duracza, „Palestra”, 1998, nr 3–4, s. 105–110.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część III: Oficerska Szkoła Prawnicza, „Palestra”, 1998, nr 5–6, s. 131–141.
 • Szkolenie sędziów nowego typu w Polsce Ludowej, część IV: Fakultet Wojskowo — Prawniczy, „Palestra”, 1998, nr 7–8, s. 99–105.
 • Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, praca zbiorowa pod redakcją W. Kuleszy i A. Rzeplińskiego, „Palestra”, 2001, nr 3–4, s. 180–198 [recenzja].
 • Zarys ustroju i dziejów adwokatury polskiej, „Palestra”, 2003, nr 11–12, s. 56–70.
 • „Specjalne” sądy wojskowe w Polsce w latach 1944–1955 (Wojskowy Sąd PKP, Wojskowy Sąd KBW oraz Wojskowe Sądy Rejonowe), „Palestra”, 2004, nr 3–4, s. 161–171.
 • Zadania sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, „Palestra”, 2004, nr 7–8, s. 174–188.
 • Początki ludowego wymiaru sprawiedliwości w Łodzi — wybrane zagadnienia, [w:] Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, red. J. Wróbel i J. Żelasko, Warszawa 2004, s. 11–4.
 • Zarys ustroju i dziejów adwokatury polskiej, [w:] 85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Zamek królewski w Warszawie, 10 grudnia 2003 r., Warszawa 2004, s. 48–59.
 • Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1955, Lublin 2005 [ss. 274].
 • U źródeł sądownictwa państwa totalitarnego: zmiany ustroju sądownictwa w tzw. Polsce Lubelskiej (22 lipca 1944 — 31 grudnia 1944). Zarys problematyki, „Czasy Nowożytne”, tom XVIII–XIX/2005, s. 35–40.
 • Edward Grabowski, czyli od członka WKP(b) do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, „Palestra”, 2007, nr 11–12, s. 177–186.
 • ‘Cuius regio, eius palestra?’ Na drodze do adwokatury państwa totalitarnego. Przemiany ustrojowe adwokatury polskiej w latach 1944 — 1963, [w:] Cuius regio, eius religio? Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, Lublin, wrzesień 2006, tom II, pod red. G. Górskiego, L. Ćwikły i M. Lipskiej, Lublin 2008, s. 427–456.
 • Witold Sawicki, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod red. A. Dębińskiego, W. Sz. Staszewskiego i M. Wójcik, Lublin 2008, s. 457–469.
 • Niezawisłość sędziów sądów wojskowych w Polsce w latach 1944–1956, [w:] Wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej w Polsce i na Ukrainie w dobie przemian, red.: M. J. Gondek, A. Kosyło, R. Pelewicz, Tarnobrzeg–Łuck 2008, s. 287–349 i wersja skrócona w języku ukraińskim: s. 350–368.
 • (recenzja) Adam Lityński, Prawo Rosji i Związku Radzieckiego 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, „Palestra” 2010, nr 3, s. 186–191.
 • Nadzór pozamerytoryczny nad sądami wojskowymi w Polsce w latach 1944–1956. Zarys problematyki, [w:] Ius et usus.Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce i na Ukrainie, red. O. Juchymiuk i R. Pelewicz, Tarnobrzeg 2010, s. 190–221.
 • (recenzja) Małgorzata Materniak–Pawłowska, Adwokatura II Rzeczypospolitej. Zagadnienia prawno–ustrojowe, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2009, ss. 400, „Palestra”, 2010, nr 5–6, s. 184–206.
 • Adwokaci II RP o ustroju adwokatury. W osiemdziesiątą rocznicę numeru X-XI „Palestry” z 1931 r., „Palestra” 2011, nr 9-10, s. 205-216.
 • (recenzja) Tomasz J. Kotliński, Historia krakowskiej Izby Adwokackiej, Wydawnictwo „Petrus”, Kraków 2011, „Palestra Świętokrzyska” 2012, nr 19-20 (marzec/czerwiec 2012), s. 25-28.
 • Zjazd Adwokatury jako naczelny organ adwokatury w Polsce w latach 1956-1963. Zarys problemu, „Palestra” 2012, nr 5-6, s. 30-43.
 • (recenzja) Jerzy Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackie i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa: CH BECK 2012, ss. 616 + XII, „Palestra” 2012, nr 9-10, s. 271-275.
 • (recenzja) Dariusz Michta, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Poznań: Iuris Wydawnictwo Prawnicze 212, ss. 132, „Palestra” 2012, nr 5-6, s. 275-281.
 • Dyskrecjonalna władza sędziego versus adwokatura. Wstęp do zagadnienia, [w:] Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. M. Dębińskiego, R. Pelewicza i T. Rakoczego, Tarnobrzeg 2012, s. 251-270.
 • Historia ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach, wspólnie z A. Redzikiem i T. J. Kotlińskim, Warszawa 2013, ss. 448. Tamże: Wprowadzenie, s. 11-18.
 • Czy bronić „zdrajców Narodu”, „zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich” i volksdeutschów”? Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 maja 1946 r. w sprawie udziału adwokatów w procesach o zdradę Narodu, lub o rehabilitację wyłączonych ze społeczeństwa, „Palestra” 2013, nr 1-2, s. 234-247.
 • Marek Gawryluk. Prawo o adwokaturze. Komentarz (artykuł recenzyjny), „Palestra” 2013, nr 5-6, s. 284-289.
 • Izba do Spraw Adwokatury przy Sądzie Najwyższym (1938-1950), „Palestra” 2014, nr 9, s. 273-287.
 • Pierwsza weryfikacja adwokatów w Polsce Ludowej (1945-1950), „Palestra” 2015, nr 11-12, s. 198-216.
 • „Ludowy” adwokat i obrońca wojskowy. Rzecz o Mieczysławie Maślanko, „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. XIV, z. 2, Białystok 2015, s. 389-416.
 • Wymiar sprawiedliwości, [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Aspekty polityczne, Lublin 2016, s. 247-276.
 • „Jako adwokat nie ceniłem adwokatury”. Feliks Mantel: adwokat, socjalista, łagiernik, poseł do KRN, wiceminister w PKWN, członek NRA, ambasador, emigrant, wolnomularz. Biogram rozszerzony, „Palestra” 2017, nr 13, s. 212-226.
 • Borys Ołomucki (1901-1979), adwokat w Warszawie, w Polsce Ludowej prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, „Palestra” 2017, nr 13, s. 227-232.
 • Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich, tom III, Warszawa 2018, jako członek Komitetu Redakcyjnego oraz autor 15 biogramów:
  • Bayer Witold Edgar (wspólnie z W. Muszyńskim, s. 16-20),
  • Bitner Wacław (s. 29-33),
  • Budka Bogumił Konstanty (s. 40-42),
  • de Virion Tadeusz Józef (s. 79-82),
  • Grabowska Antonina (s. 132-133),
  • Grabowski Edward (s. 133-138),
  • Krajewski Wojciech (s. 227-229),
  • Krzemiński Zdzisław (s. 231-236),
  • Lis-Olszewski Witold (wspólnie z A. Bąkowskim, s. 269-274),
  • Maślanko Mieczysław (s. 301-306),
  • Nowogródzki Henryk (s. 354-358),
  • Prusiński Robert (s. 414-416),
  • Siemaszko Napoleon (s. 477-481),
  • Skoczek Zygmunt (wspólnie z J. Kanimirem, s. 493-495),
  • Szulborski Witold (wspólnie z L. Kanią, s. 541-543).
Publikacje Klaudii Błach-Morysińskiej
 • Reklama produktów leczniczych w świetle ustawodawstwa polskiego oraz Unii Europejskiej, Rzecznik Patentowy 1-2/2004/
 • Zasady swobodnego przepływu towarów i jej ograniczenia (ze szczególnym uwzględnieniem zakazu ograniczeń ilościowych i środków o podobnym skutku), Rzecznik Patentowy 3-4/2004.
 • Znaczenie orzeczeń Dassonville, Cassis i Keck dla zasady swobodnego przepływu towarów, Rzecznik Patentowy 3-4/2006.
 • Unieważnienie praw ochronnych na znaki towarowe – problemy intertemporalne, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ocena podobieństwa znaków krótkich, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Szczególna ochrona znaków renomowanych, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona nazwy użytkownika internetu, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Ochrona praw podmiotowych wynikających z rejestracji renomowanego znaku towarowego – wykazanie podobieństwa oznaczeń, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Oznaczenie numeryczne na okładce czasopisma krzyżówkowego jako 
 oznaczenie mogące wprowadzić w błąd, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa z rejestracji wzoru 
 przemysłowego, MoP – dodatek do numeru 10/2009.
 • Rozdział poświęcony Polsce, w: Getting the Deal Through. Licenses, 2009 
 (wspólnie z A. Gołębiowską).
 • Jest jeszcze czas na blokadę adresu internetowego, Rzeczpospolita 24.11.2011.
 • Dobre przygotowanie do sądowego sporu o patent, w: Doradca dla firm. Ochrona własności intelektualnej. DGP ekstra, 15.12.2012 (wspólnie z M. Darowską).
 • Zasady zatrzymania celnego w Polsce i na Ukrainie, Rzeczpospolita, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Rejestracja i ochrona znaków towarowych na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Jak to jest z wzorami przemysłowymi na Ukrainie, kwiecień 2012 (wspólnie z Oksaną Horban).
 • Design Rights. Functionality and Scope of Protection. Poland, Wolters Kluwer 2017 (rozdział dotyczący Polski, wspólnie z dr Lavinia Brancusi)
 • Letters of consent and the new opposition system in Poland, Trademark Lawyer, CTC Legal Media, May 2017, Issue 3/2017.
 • Design in Poland, The Trademark Lawyer, Issue 5/2017
 • Bad Faith trademarks in Poland, The Trademark Lawyer, Issue 3/2018 (wspólnie z Maciej Bugalski)
 • Joint liability for intellectual property infringement – Polish perspective, The Trademark Lawyer, Issue 5/2018
 • Genuine use of trademark. Poland, Wolter Kluwer 2018 (rozdział dotyczący Polski , współautor Bartosz Krakowiak)