Własność Intelektualna IP

Własność Intelektualna IP

Znaki towarowe

Pomagamy we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych. Przed zgłoszeniem przeprowadzamy badania zdolności rejestracyjnej znaków i doradzamy najbardziej optymalną strategię ochrony. Przygotowujemy zgłoszenia i reprezentujemy w postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych. Po uzyskaniu decyzji dbamy o utrzymywanie praw w mocy. Prowadzimy także monitoring znaków konkurencji. Nasze usługi obejmują m.in.:

Zgłoszenia krajowe w  Urzędzie Patentowym RP

 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku,
 • prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym RP
 • badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego
 • prowadzenie postępowania zgłoszeniowego aż do uzyskania prawomocnej decyzji
 • dozorowane terminów i wnoszenie opłat

Zgłoszenia znaków towarowych za granicą

 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaku i zgłaszanie znaków w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • rejestracja w poszczególnych krajach za pośrednictwem współpracujących kancelarii zagranicznych

Dokonywanie zmian w rejestrach znaków towarowych w kraju i za granicą

 • przygotowywanie i składanie wniosków o dokonanie zmian i wpisów w rejestrach

Prowadzenie spraw spornych

 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi
 • przygotowywanie i składanie uwag oraz sprzeciwów wobec zgłoszonych  znaków towarowych
 • przygotowywanie wniosków o unieważnienie udzielonych praw ochronnych
 • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonych praw ochronnych

Prowadzenie spraw o naruszenie znaków towarowych:

 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych
 • doradztwo w zakresie strategii postępowania
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • współpraca z Policją, Prokuraturą, urzędami celnymi

Badania znaków towarowych

 • prowadzenie poszukiwań w bazach znaków towarowych – krajowych, unijnych i międzynarodowych
 • przygotowywanie opinii w zakresie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych

Monitoring znaków towarowych

 • prowadzenie monitoringu znaków towarowych
 • przygotowywanie regularnych raportów dotyczących monitorowanych znaków

Wzory przemysłowe

Pomagamy we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wzorów przemysłowych. Przed zgłoszeniem przeprowadzamy badania zdolności rejestracyjnej wzorów i doradzamy najbardziej optymalną strategię ochrony. Przygotowujemy zgłoszenia i reprezentujemy w postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych. Po uzyskaniu decyzji dbamy o utrzymywanie praw w mocy. Nasze usługi obejmują m.in.:

Zgłoszenia krajowe w  Urzędzie Patentowym RP

 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego,
 • prowadzenie korespondencji z Urzędem Patentowym RP
 • badanie zdolności rejestracyjnej wzoru przemysłowego
 • prowadzenie postępowania zgłoszeniowego aż do uzyskania prawomocnej decyzji
 • dozorowane terminów i wnoszenie opłat

Zgłoszenia wzoru przemysłowego za granicą

 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego i zgłaszanie wzorów przemysłowych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • rejestracja w poszczególnych krajach za pośrednictwem współpracujących kancelarii zagranicznych

Dokonywanie zmian w rejestrach wzorów przemysłowych w kraju i za granicą

 • przygotowywanie i składanie wniosków o dokonanie zmian i wpisów w rejestrach

Prowadzenie spraw spornych

 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), sądami administracyjnymi
 • przygotowywanie wniosków o unieważnienie udzielonych praw z rejestracji

Prowadzenie spraw o naruszenie wzorów przemysłowych:

 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych
 • prowadzenie postępowań cywilnych i karnych w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych
 • doradztwo w zakresie strategii postępowania
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • współpraca z Policją, Prokuraturą, urzędami celnymi

Badania wzorów przemysłowych

 • prowadzenie poszukiwań w bazach wzorów przemysłowych – krajowych, unijnych i międzynarodowych
 • przygotowywanie opinii w zakresie zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych

Spory sądowe i arbitraż

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi we wszystkich sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej oraz w sprawach nieuczciwej konkurencji. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • przygotowywanie listów ostrzegawczych oraz odpowiedzi na otrzymane listy ostrzegawcze
 • prowadzenie negocjacji, mediacji i zawieranie ugód
 • sporządzanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń i reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym
 • sporządzanie pozwów i odpowiedzi na pozew oraz reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądami cywilnymi w każdej instancji
 • prowadzenie spraw karnych związanych z naruszeniami znaków towarowych przed sądami powszechnymi, organami ścigania i urzędami celnymi
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych
 • dochodzenie wykonania orzeczeń sądowych i reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym
 • prowadzenie spraw przed sądami arbitrażowymi (krajowymi i unijnymi) w sprawach domen internetowych

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Pomagamy we wszelkich sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • przygotowywanie pism przedprocesowych i odpowiedzi na listy ostrzegawcze
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód
 • opracowanie opinii prawnych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowanie klientów przed sądami cywilnymi w zakresie spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji

Wynalazki i wzory użytkowe

Pomagamy we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Przed zgłoszeniem przeprowadzamy badania czystości patentowej i doradzamy strategię ochrony. Przygotowujemy zgłoszenia i reprezentujemy w postępowaniach zgłoszeniowych. Po uzyskaniu decyzji dbamy o utrzymywanie praw w mocy. Nasze usługi obejmują m.in.:

Zgłoszenia krajowe w Urzędzie Patentowym RP:

 • ocena zdolności patentowej wynalazku oraz zdolności ochronnej wzoru użytkowego;
 • badania czystości patentowej;
 • przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń;
 • reprezentowanie w postępowaniu zgłoszeniowym;
 • monitorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych.

Przygotowywanie dokumentacji i dokonywanie zgłoszeń za granicą, w tym:

 • zgłoszeń w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);
 • zgłoszeń międzynarodowych w ramach układu PCT;
 • zgłoszeń krajowych we wszystkich krajach na świecie, wybranych przez zgłaszającego (we współpracy z kancelariami zagranicznymi).

Walidacja krajowa patentów europejskich:

 • specjalistyczne tłumaczenia patentów europejskich i składanie wniosków o ich walidację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • specjalistyczne tłumaczenia zastrzeżeń patentowych po publikacji zgłoszenia przez EPO (ochrona tymczasowa w Polsce);
 • monitorowanie terminów i wnoszenie opłat urzędowych.

Sprawy sporne dotyczące patentów przed:

 • Urzędem Patentowym RP;
 • sądami administracyjnymi;
 • Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
 • sądami powszechnymi (w sprawach dotyczących naruszenia praw wyłącznych);
 • prowadzenie negocjacji i przygotowywanie listów ostrzegawczych.

Dokonywanie zmian w rejestrach krajowych i zagranicznych

Dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami świadczymy ww. usługi nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Domeny internetowe

Doradzamy we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących domen internetowych. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • rejestracja domen internetowych, odnowienia rejestracji, monitorowanie terminów, wnoszenie opłat
 • prowadzenie mediacji, postępowania arbitrażowe
 • prowadzenie negocjacji, zawieranie ugód
 • reprezentowanie klientów w sprawach domen internetowych przed sądem polubownym lub przed sądami powszechnymi
 • doradztwo w sprawachnaruszeń znaków towarowych w Internecie
 • współpraca z portalami aukcyjnymi w celu usunięcia aukcji naruszających prawa

Prawo autorskie

 • doradztwo w sprawach ochrony praw autorskich
 • przygotowywanie opinii prawnych, umów i ugód
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o naruszenie praw autorskich
 • współpraca z portalami aukcyjnymi i organami ścigania

Zatrzymania celne

Pomagamy w zakresie ochrony praw wyłącznych na granicy. Nasze usługi obejmują m.in.:

 • prowadzenie spraw zatrzymań celnych w sprawach własności intelektualnej
 • przygotowywanie i składanie do Izby Celnej wniosków o ochronę celną oraz o jej przedłużenie
 • sporządzanie listów ostrzegawczych wobec naruszycieli
 • przygotowywanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie
 • prowadzenie postępowań przed organami ścigania i sądami powszechnymi
 • współpraca ze służbą celną, Policją, Prokuraturą
 • prowadzenie negocjacji i mediacji z naruszycielami
 • przygotowywanie i składanie wniosków o zniszczenie podrobionych towarów

Umowy, licencje, opinie

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania umów i opinii, których przedmiotem są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, domeny internetowe i prawa autorskie. Nasze usługi obejmują m.in.

 • przygotowywanie umów licencyjnych,
 • przygotowywanie umów przeniesienia praw własności intelektualnej,
 • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz w zakresie praw własności przemysłowej oraz praw autorskich

Badania

Prowadzimy poszukiwania w bazach znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów w celu zaproponowania naszym klientom optymalnej ochrony ich praw oraz zabezpieczenia ich przed naruszeniem praw osób trzecich. Nasze usługi obejmują m.in.

 • badania zdolności rejestrowej znaku towarowego w bazach znaków krajowych, unijnych i międzynarodowych – badanie ma na celu ocenę czy znak towarowy ma szansę na uzyskanie prawa ochronnego
 • badanie „czystości” znaku towarowego – jego celem jest ocena czy wprowadzenie na rynek produktu lub użycie określonej nazwy nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich
 • badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego
 • badania zdolności patentowej –badanie ma na celu ocenę czy wynalazek ma szansę na uzyskanie ochrony patentowej
 • badanie czystości patentowej:celem tego badania jest ustalenie czy wprowadzenie na rynek produktu lub zastosowanie technologii nie spowoduje naruszenia cudzych praw wyłącznych

Przedłużenia ochrony i zmiany w rejestrach

Zajmujemy się monitorowaniem terminów i wnoszeniem opłat okresowych z tytułu utrzymania w mocy praw własności przemysłowej w kraju i za granicą. Składamy wnioski o zmianę w rejestrach. Nasze usługi obejmują m.in.

 • przygotowywanie i składanie wniosków o zmianę wpisów w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych,
 • monitorowanie terminów i odnawianie praw wyłącznych dla znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych
 • przygotowywanie i składanie wniosków o wpis licencji, zastawu itp. w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
 • wnoszenie opłat w kraju i za granicą

Audyt praw własności intelektualnej

 • przeprowadzanie audytów własności intelektualnej i przygotowywanie opinii
  zawierającej analizę stanu własności intelektualnej firmy
 • doradztwo w tworzeniu i rozwijaniu strategii ochrony praw własności
  intelektualnej firmy
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.
AkceptujęPrivacy Settings

GDPR

 • gfdgfdgfdgdfgfd

gfdgfdgfdgdfgfd

aaafdgfdgfdgfdgfd